kati75, strona 5

219 tekstów – auto­rem jest ka­ti75.

Była jak drze­wo w je­go cieniu
po­woli tra­ciła oparcie
każde­go dnia uśmie­chała się
lecz w środ­ku po­woli gasła
dla dob­ra dzieci tkwiła
w tym tok­sycznym związku
miłość która nie ma korze­ni usycha
a ser­ce które nie kocha obumiera
tracąc naj­piękniej­sze liście życia

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2018, 09:47

Nikt nam nie może zab­rać bez­cennych wspomnień
na­wet jeśli coś się kończy to one pow­ra­cają
w myślach w ulu­bionej piosen­ce
we wszys­tkim gdzie zos­ta­wiło swój ślad!


Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 sierpnia 2018, 09:11

W życiu jak w kalejdoskopie
czas zmienia wokół bar­wy
małe światełka szczęścia
uk­ry­te w codzienności

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 9 sierpnia 2018, 08:46

Nie za­suszaj ko­lorów lata
zos­taw w pamięci
bar­wy tęczy skąpa­ne w słońcu
i ma­ki czer­wienią mieniące

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 8 sierpnia 2018, 05:26

Ile ra­zy jej obiecy­wałeś poprawę
kwiaty po­więdły w wazonach
od tych pus­tych słów
brałeś garściami nie dając nic w zamian

dziś w szklan­ce wódki
to­pisz smutki
co­kol­wiek jej po­wiesz
już nie uwierzy

układa po swo­jemu świat
nie cof­nie się na­wet o krok
te­raz jest jak wol­ny ptak
który na no­wo uczy się latać

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 sierpnia 2018, 18:54

Powrót do przeszłości

Pat­rząc dziś na to jak wygląda życie ,zas­ta­nawiam się jaką naukę prze­każą swoim dzieciom nasze dzieci wpat­rzo­ne no­sem nie tyl­ko w naj­now­sze smar­tfo­ny ale i ok­na kom­pu­terów,gier i jeszcze in­nych cudów współczesnej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 1 sierpnia 2018, 06:57

W życiu była jak ak­torka ze spa­lone­go teat­ru
w po­piela­tym płaszczu przeżar­tym molami
dum­nie no­siła głowę
z po­gardą pat­rzyła na innych
nig­dy nie wychodziła z roli

przeg­rała wszystko
jej wiel­kie poczu­cie wartości
umarło w raz z nią
w sa­mot­ności czte­rech ścian

na gro­bie jed­na biała róża
a może jed­nak ktoś ją kochał? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lipca 2018, 10:47

Przed świtem

Śpią jeszcze w nas zmysły
ja jak kot
skra­dam się po cichu
w sa­tyno­wej bieli

prze­nikam palcami
po na­giej ma­pie ciała
budząc dreszcze
głod­ne do­tyku usta

tra­fiam na wyżyny
twoich dłoni
szep­czę na ucho
miłos­ne zaklęcie

a ty pod­da­jesz się
spoj­rze­niem mówisz wszystko
za­mykasz w ramionach
ma­gią przyciągania

całowa­niem wielbisz
każdy za­kama­rek
do­tykiem pieścisz zmysły
bez­sze­les­tnie błądzisz palcami

za­bierasz w ma­giczne miejsce
pro­wadzą nas sza­lone fale
do­bija­my do brzegu
tam gdzie cze­kasz na mnie

zas­ty­gamy w jedności
za ok­nem budzi się dzień
a my wtu­leni w siebie
na­dal do­tyka­my nieba

❤️W


Odtwórz  

erotyk
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2018, 10:01

Małe szczęścia

Kiedyś znajdę
dla nas taki
mały dom
z wi­dokiem na morze

mała chat­ka a w niej
dwo­je szczęśli­wych ludzi

w og­rodzie pełnym kwiatów
sta­ry bu­jany fotel
na werandzie
lam­pka wi­na w chłod­ne dni
przy­tul­ny koc dzielo­ny na pół

uśmiech do­tyk dłoni
wpat­rzo­ne w siebie oczy
małe kłótnie o nic i o wszystko
lecz tyl­ko z tobą da­je to szczęście

❤️W

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2018, 11:40

Uwikłani w [sieci]

Zat­ra­ceni w świecie fikcji
szu­kają akceptacji
próżność kładzie im
klap­ki na oczy

poz­ba­wia czujności
naiw­ne ser­ce ogłupia

błądzą w labiryncie
sztuczności i pułapek
in­terne­towy lep
przy­ciąga swo­je ofiary

odurza no­wymi znajomościami
za mas­ka­mi zła
kry­je się w matrixie
czy­hając na twój błąd

żony tracą mężów
chłopa­cy swo­je dziewczyny
ten ze zdjęcia przesłonił jej
cały świat
tam­ta miała lep­sze ciało

i choć by­li tam
kim tyl­ko chcieli
zos­tała im te­raz
sa­mot­ność w cyberprzestrzeni


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 lipca 2018, 10:04
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz