kati75, strona 2

219 tekstów – auto­rem jest ka­ti75.

Boimy się demonów
a one występują na każdym kro­ku
tyl­ko zakładają mas­ki ludzi !
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 stycznia 2019, 11:08

Głową mu­ru nie przebijesz
nie zmienisz te­go co już się wydarzyło
słowa mogą zra­nić do głębi duszy
i tyl­ko łzy są te­go pamiątką
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 stycznia 2019, 09:39

Znałam ten por­tal za­nim jeszcze tu zaczęłam pi­sać i przez rok kiedy tu jes­tem zro­biła tu się straszna pus­tka.Może to wy­nika z te­go ,że ad­mi­nis­tra­tor od­puścił już so­bie wszys­tko i ma gdzieś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2019, 11:21

Jak prze(żyć)Święta

Przed na­mi ko­lej­ne Święta ,ale kto z nas nie czu­je się tym przytłoczo­ny?Cza­sem mam ta­kie wrażenie ,że z te­go co po­win­no być święto­wane nie zos­tało nic.Przy­duszo­no nas całą fałszywą otoczką skle­powych promocji,okazji [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 18 grudnia 2018, 12:36

Nie można być cały czas szczęśliwy
bo zem­dli ciebie al­bo innych! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2018, 09:53

Nie kocha ten co dla swo­jej miłości
nie jest w sta­nie poświęcić sa­mego siebie! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 listopada 2018, 09:58

Człowieka można złamać jak drzewo
i choć łzy na ka­mieniu zostały
nie ożyją na no­wo nadziei liście
bez wspar­cia ra­mion miłości
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 22 listopada 2018, 08:25

Pomimo

Co­raz bliżej nam do nieba
piękniej­sze wscho­dy słońca
no­ce gwiaz­da­mi usłane
zat­rzy­mane w kad­rze życia

bliżej nam do szczęścia
kiedy dłonie splecione
węzłem miłości trwają
przez długie la­ta razem

to co w nas najlepsze
za­pisa­ne at­ra­men­tem duszy
jak niewidzial­na pieczęć
spoczy­wa na sercu

i choć cza­sem życie rzu­ca nas na kolana
pod­czas naj­gor­szych na­wałnic i burz
przet­rwa w nas to co najważniejsze
nasza miłość je­dyny stały ląd
Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 listopada 2018, 12:18

Żyjąc dla in­nych często za­pomi­namy o sobie! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2018, 07:22

Je­sien­ny deszcz wys­tu­kuje rytm serca
krop­le spływają po kla­wiaturze duszy
wiatr lek­ko kołysze po­tar­ga­ne myśli
ta­niec zmysłów przys­pie­sza tempo
ilek­roć moc­nej puls uderzy
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 listopada 2018, 10:59
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz