kati75, myśli

74 teksty (myśli) – auto­rem jest ka­ti75.

Cza­sem anioł nas opuszcza bo w nas zwątpił
zos­ta­wia na pas­twę lo­su nie ob­chodzi go że tęsknisz
bez anioła trud­no żyć przyzwyczaił
nas do swoich bez­pie­cznych ramion
do swo­jej obec­ności
w przed­sion­ku zos­ta­wił nam
swo­je skrzydła tyl­ko to już nie to sa­mo .
Po co nam skrzydła sko­ro już nie pot­ra­fimy latać?
Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2019, 09:32

Za­kocha­nie i miłość dwie różne sprawy
sub­telną różnicę od­kry­wasz sam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2019, 08:55

Całe życie wpa­jała dzieciom
by zła in­nym nie wyrządzali
kochała po­nad wszys­tko
nicze­go im nie żałowała
mieli ciepły dom z kominkiem
mar­ko­we ciu­chy z górnej półki
stu­dia opłaco­ne wyższe wykształcenia

dziś mat­ka cho­ra przy­kuta do łożka
o wodę pro­si lecz kranówkę dostaje
w zim­nej pie­rzy­nie do wie­czo­ra zostaje
łka cicho lecz te­go nikt nie widzi

sop­lem lo­du ser­ce się stało
dziś prag­nie tyl­ko śmierci
bo nic jej nie zostało 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 09:44

Bied­ny podzieli się os­tatnią kromką chleba
bo­gaty tyl­ko tym co mu zbywa! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 stycznia 2019, 08:25

Boimy się demonów
a one występują na każdym kro­ku
tyl­ko zakładają mas­ki ludzi !
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 stycznia 2019, 11:08

Znałam ten por­tal za­nim jeszcze tu zaczęłam pi­sać i przez rok kiedy tu jes­tem zro­biła tu się straszna pus­tka.Może to wy­nika z te­go ,że ad­mi­nis­tra­tor od­puścił już so­bie wszys­tko i ma gdzieś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 stycznia 2019, 11:21

Nie można być cały czas szczęśliwy
bo zem­dli ciebie al­bo innych! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 listopada 2018, 09:53

Nie kocha ten co dla swo­jej miłości
nie jest w sta­nie poświęcić sa­mego siebie! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 listopada 2018, 09:58

Żyjąc dla in­nych często za­pomi­namy o sobie! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2018, 07:22

Po czy­nach poz­nasz praw­dzi­wego mężczyznę
w słowach każdy umie się przechwalać! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 października 2018, 06:54
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz