kati75, erotyki

7 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest ka­ti75.

Niedosyt

Bez­sze­les­tnie skra­dasz się jak kot
ona jeszcze śpi w poświacie księżyca
lu­bisz pat­rzeć na jej sa­tyno­we ciało
kiedy gwiaz­dy rozświet­lają jej włosy

naj­pierw gładzisz jej miękkie policzki
pal­cem prze­suwasz po ustach
ona uśmie­cha się mimowolnie
de­likat­nie budzisz ją pocałunkiem

jej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 12 stycznia 2019, 12:27

Karmelowy

Ro­zeb­rałeś mnie ze słów
myśli ocierają się o siebie
niedom­knięte us­ta jeszcze śpią

wy­ruszasz szep­tem przed czas
mając pod po­wieka­mi mo­je ciało
oczy masz lek­ko przymknięte
zda­jesz się tyl­ko na zmysły

ty­le ścieżek mu­sisz przejść
by dreszczem od­na­leźć drogę

ciało top­nieje pod do­tykiem rąk
rozpływam się jak kar­mel w ustach
moc­no ra­miona­mi przywierasz

ba­lan­su­jemy na krawędzi zmysłów
po­konując szczy­ty naszych pragnień
Odtwórz  

erotyk
zebrał 7 fiszek • 8 stycznia 2019, 14:07

Przed świtem

Śpią jeszcze w nas zmysły
ja jak kot
skra­dam się po cichu
w sa­tyno­wej bieli

prze­nikam palcami
po na­giej ma­pie ciała
budząc dreszcze
głod­ne do­tyku usta

tra­fiam na wyżyny
twoich dłoni
szep­czę na ucho
miłos­ne zaklęcie

a ty pod­da­jesz się
spoj­rze­niem mówisz wszystko
za­mykasz w ramionach
ma­gią przyciągania

całowa­niem wielbisz
każdy za­kama­rek
do­tykiem pieścisz zmysły
bez­sze­les­tnie błądzisz palcami

za­bierasz w ma­giczne miejsce
pro­wadzą nas sza­lone fale
do­bija­my do brzegu
tam gdzie cze­kasz na mnie

zas­ty­gamy w jedności
za ok­nem budzi się dzień
a my wtu­leni w siebie
na­dal do­tyka­my nieba

❤️W


Odtwórz  

erotyk
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2018, 10:01

passion*

Lu­bię gdy w ciszy
cze­kasz na mnie
nie mówisz nic
roz­bierasz wzrokiem

nasze myśli
ocierają się o siebie
od­dech od­bi­ja się
od ścian

świece rozpalone
jak ciał drżenie
płoną ogniem
pod­sy­canym miłością

kos­tką lo­du studzisz
pachnące kar­me­lem ciało
nie mówisz nic us­ta­mi
do­tykasz ust

szep­tem ku­sisz zmysły
pie­szczotą nie wy­puszczasz z rąk

ciała roz­kwitły jak kwiaty
zroszo­ne krop­la­mi rosy
ba­lan­sując na gra­nicy zmysłów
dwie dusze właśnie
dot­knęły nieba

Odtwórz  

erotyk
zebrał 8 fiszek • 15 maja 2018, 20:32

She*

Nocą kiedy zmysły
na­pięte jak stru­ny skrzypiec
cze­kają na czuły dotyk
ak­sa­mitem ciał rozgrzanych

uno­si się opium kadzideł
budzących drżenie
za ok­na­mi gra­jek świer­szcz
gra miłos­ny koncert

do po­koju weszła ona
w suk­ni z gwiazd

włosy zak­ry­wały jej ramiona
lecz twarz jaśniała
w poświacie księżyca

po­deszła do niego
spał na­gością okryty
zwilżyła us­ta
opuszka­mi palców

musnęła włosami
lek­ko drżącym szeptem
budziła ze snu

owi­jała go wokół palca
była ulotną chwilą
ta­siemką rozkoszy
w og­rodzie pragnień

Odtwórz  

erotyk
zebrał 7 fiszek • 4 maja 2018, 11:18

Pomiędzy zmysłami

Uwiel­biał op­la­tać ją
ra­miona­mi jak bluszczem
za­tapiał swój wzrok
w jej mig­dałowych oczach


błądził po omacku
opuszka­mi palców
po ma­pie ciała
ak­sa­mit­nym uwielbieniem

de­likat­nie prze­suwał się
w wib­racje wpro­wadzał serce
tem­po miaro­we z każdym dotykiem
po­ruszało stru­ny duszy


bez­sze­les­tnie skra­dał ust ambrozję
spi­jał nek­tar miłości
wiel­bił każdy zakamarek
spoj­rze­niem kochał zachłannie


czuł każdym muśnięciem
jak za­tapia się w nim
otu­lała moc­nym uściskiem
grzeszyła bliskością

z czułych westchnień
zam­knięty­mi oczami
szep­ta­li swo­je imię
w uniesieniu chwili

Odtwórz  

erotyk
zebrał 10 fiszek • 30 kwietnia 2018, 09:19

***

Miłością spowita
do­tykam każdego
za­kamar­ka two­jej duszy
jes­teś powietrzem
szep­tem ciszy
tchnieniem serca.
Każdy twój dotyk
spra­wia że 
wstępuję do nieba bram
za­mykam oczy
a pod powiekami
niebo całe wy­pełnione tobą. 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 1 grudnia 2017, 13:18
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz