kati75, teksty ze stycznia 2018 roku

27 tekstów ze stycznia 2018 ro­ku – auto­rem jest ka­ti75.

Nie można ob­wi­niać życia że jest podłe sko­ro człowiek człowieko­wi pot­ra­fi wyrządzić naj­większą krzywdę! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 stycznia 2018, 14:28

Zaglądasz do mo­jej duszy więc ro­zumiesz wszystko. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 stycznia 2018, 11:23

Światłem od­garniaj czar­ne myśli. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 30 stycznia 2018, 10:56

Pięknem przyciągniesz
ser­cem zatrzymasz. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 30 stycznia 2018, 09:17

Cza­sem spo­tyka­my na swej drodze klej­no­ty z ludzkich serc rażące swoim pus­tym blas­kiem,a cza­sem ka­mienie przyd­rożne nad który­mi nikt się nie pochy­li bo nikt się nie prze­konał jak wiele są warte. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 stycznia 2018, 11:32

Kto nicze­go nie ocze­kuje w za­mian zys­ku­je więcej niż ten co wy­ciąga rękę po zapłatę. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 stycznia 2018, 10:48

W zawieszeniu

Za­gu­bieni pośród czte­rech ścian
uk­ry­wają swoją twarz
skrzętnie cho­wają łzy
z przyk­le­jo­nym uśmiechem
próbują oszu­kać sa­mych siebie
z bez­sil­ności po­zag­ry­za­ne wargi
oczy tępo wpat­rzo­ne w dal
uwięzieni w zgub­nej matni
w la­bi­ryn­cie życia
bez przyszłości dro­gi ucieczki.
Nie prosząc o pomoc
wzgar­dzo­nej li­tości słowem
cze­kają na wy­ciągnięte dłonie
tam gdzie domem
nadzieja lep­sze­go jutra.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 stycznia 2018, 10:45

Nie każde­go można zastąpić bo ma w so­bie niepow­tarzal­ne to "coś".
Coś cze­go w ni­kim in­nym nie da się odszukać! 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 27 stycznia 2018, 11:54

Anioł cza­sem cho­wa swo­je skrzydła zak­ry­wa ni­mi twarz by nie widzieć ludzkiej podłości. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 26 stycznia 2018, 12:05

Jes­teś na ty­le sil­ny na ile so­bie pozwolisz.
W życiu nie oka­zuj słabości bo zdep­czą cię jak mrówkę w tym ok­rutnym zakłama­nym świecie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 stycznia 2018, 10:42
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz