kati75, teksty z sierpnia 2018 roku

9 tekstów z sier­pnia 2018 ro­ku – auto­rem jest ka­ti75.

Forte[piano]

W pa­mięci mam
ten sta­ry dom
gdzie mal­wy
ko­lora­mi kusiły

słoneczni­ki wi­tały od progu
na we­ran­dzie sta­ra ławka
i bab­cia z uśmiechem
zap­la­tała mo­je warkocze

w do­mu wiel­ki stół
czar­ny fortepian
wyg­ry­wał melodie
od których dusza

trącała stru­ny serca
wpro­wadzała w wibracje
koiła smut­ki grając
naj­piękniej­sze nuty

dziś tyl­ko cisza od­bi­ja się
od pus­tych ścian
choć wspom­nieniem mi jest
wciąż we mnie żyje

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 sierpnia 2018, 07:51

Szczęście cza­sem od­bi­ja się od głuchych ścian
sa­mot­ność dud­ni skołata­nym sercem! 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 sierpnia 2018, 06:32

Na spotkanie

Nie liczę już dni
odkąd nie ma ciebie
tyl­ko czas trwoni
kar­tki z kalendarza

znad kub­ka kawy
wychy­lam wzrok
pat­rzę wy­soko
uśmiech posyłam

każde­go dnia jes­teś słońcem
gwiazdą mi­goczącą na niebie
ser­cem chcę być blis­ko ciebie

nim oczom zbrak­nie blasku
a mo­je ser­ce bić przestanie
cze­kaj na mnie aniele
na nasze spotkanie

ot­rzesz łzy
utu­lisz skrzydłami
przy­gar­niesz sierotę
i już nie zostawisz

De­dyko­wane mo­jemu ojcu

Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 sierpnia 2018, 08:14

Była jak drze­wo w je­go cieniu
po­woli tra­ciła oparcie
każde­go dnia uśmie­chała się
lecz w środ­ku po­woli gasła
dla dob­ra dzieci tkwiła
w tym tok­sycznym związku
miłość która nie ma korze­ni usycha
a ser­ce które nie kocha obumiera
tracąc naj­piękniej­sze liście życia

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 sierpnia 2018, 09:47

Nikt nam nie może zab­rać bez­cennych wspomnień
na­wet jeśli coś się kończy to one pow­ra­cają
w myślach w ulu­bionej piosen­ce
we wszys­tkim gdzie zos­ta­wiło swój ślad!


Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 sierpnia 2018, 09:11

W życiu jak w kalejdoskopie
czas zmienia wokół bar­wy
małe światełka szczęścia
uk­ry­te w codzienności

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 9 sierpnia 2018, 08:46

Nie za­suszaj ko­lorów lata
zos­taw w pamięci
bar­wy tęczy skąpa­ne w słońcu
i ma­ki czer­wienią mieniące

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 8 sierpnia 2018, 05:26

Ile ra­zy jej obiecy­wałeś poprawę
kwiaty po­więdły w wazonach
od tych pus­tych słów
brałeś garściami nie dając nic w zamian

dziś w szklan­ce wódki
to­pisz smutki
co­kol­wiek jej po­wiesz
już nie uwierzy

układa po swo­jemu świat
nie cof­nie się na­wet o krok
te­raz jest jak wol­ny ptak
który na no­wo uczy się latać

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 sierpnia 2018, 18:54

Powrót do przeszłości

Pat­rząc dziś na to jak wygląda życie ,zas­ta­nawiam się jaką naukę prze­każą swoim dzieciom nasze dzieci wpat­rzo­ne no­sem nie tyl­ko w naj­now­sze smar­tfo­ny ale i ok­na kom­pu­terów,gier i jeszcze in­nych cudów współczesnej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 1 sierpnia 2018, 06:57
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz