kati75, teksty z marca 2018 roku

13 tekstów z mar­ca 2018 ro­ku – auto­rem jest ka­ti75.

Kochał człowieka
prze­bacze­niem swoim
grzechów naszych
brał ten ciężar
na włas­ny krzyż cierpienia 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 marca 2018, 10:33

Kto pot­ra­fi objąć słowem jak skrzydłem
nie pot­rze­buje nieba by latać


insp.Adnachiel 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 21 marca 2018, 11:50

Gdy zatęsknisz za słońcem za je­go ciepłem
lek­ko opływającym ciało wzruszeniem
słod­kim do­tykiem je­go promieni
uważaj by nie zas­nuły te­go
czar­ne chmu­ry obojętności


Odtwórz  

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 21 marca 2018, 10:48

Zam­knij na chwilę oczy
poczuj ser­cem wiosnę
ba­gaż smutków zos­taw w pocze­kal­ni życia
niech two­ja dusza
skrzydłem marzeń do­sięgnie nieba 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 marca 2018, 11:47

Na każdą miłość trze­ba so­bie zap­ra­cować swoim postępowaniem
od ciebie za­leży czy zos­ta­nie z tobą na zawsze 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 marca 2018, 11:46

***

Jes­tem na wy­ciągnięcie
twoich rąk
na od­ległość ust
dźwiękiem szeptu
na gra­nicy naszych serc
jed­nym rytmem
tęsknotą wołam cię
za­bierz mnie tam
gdzie two­je bi­cie serca
i drżenie twoich rąk
ukołysze mo­je serce
snem wie­cznej miłości

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 marca 2018, 11:33

Podążaj za tem­pem ser­ca
am­pli­tudą uczuć
zdo­bywaj szczy­ty pragnień 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 14 marca 2018, 11:44

Nie( ma)

Nig­dy mnie nie było
nie is­tniałam
na­wet w snach
mój ob­raz
roz­proszyło światło
jes­tem cieniem
mało znaczącym epizodem
ulotną chwilą
za­topioną w obec­ności
twoich słów


Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 marca 2018, 11:23

Miłość jest słodyczą spot­ka­nych ust
krop­la­mi nek­ta­ru łączącym dwa ciała
bólem tęskno­ty z nies­pełnionych marzeń
"grzechem"
życiem sple­cionych rąk
mag­ne­sem dwóch dusz
tle­nem bez które­go nie da się istnieć
bez które­go obu­miera nasze ciało 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 marca 2018, 09:31

Dob­ro jest w każdym człowieku
wys­tar­czy je "uwolnić". 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 marca 2018, 09:21
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz