kati75, teksty z lutego 2018 roku

22 teksty z lu­tego 2018 ro­ku – auto­rem jest ka­ti75.

Nieważne że ty­le nas dzieli choćby roz­stać się przyszło
wiem że i tak zos­ta­niesz w moim ser­cu na zawsze
bo kto raz dot­knie mo­jego ser­ca swoją duszą
tkwi w nim jak róża choć ma kol­ce jest piękna.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 22 lutego 2018, 10:37

Ile dróg masz przed sobą?
Ty­le ile jes­teś w sta­nie przejść i dojść do miej­sc z których już nie chcesz wracać! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lutego 2018, 08:53

Wtu­lona jes­tem w two­je myśli
jeszcze drze­mie w nas ta miłość
spod mo­jego ser­ca wy­puszczam wiosnę 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 lutego 2018, 12:00

To nie szty­let prze­bija ser­ce
to słowa za­dają cios. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 20 lutego 2018, 10:15

Cienie*

Zmie­rzch pochłonął świt
nie poz­wa­la mu 
zabłysnąć blas­kiem słońca


za­pano­wała szarość
wszys­tko stra­ciło kolory
sza­leje sztorm
po­tar­ga­nych myśli
spo­wita ciszą pustka

roz­ry­wa na strzępy
po­tar­ga­ne już serce
ono już nie chce bić
chce zasnąć
i się nie obudzić.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2018, 10:03

Mo­je szczęście jest tam gdzie do­biega me­lodia two­jej duszy
naszą blis­kość od­mie­rzam pul­so­met­rem serca. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 lutego 2018, 11:25

Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się piękny widok
dos­trze­gasz to cze­go nie widzą inni. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 19 lutego 2018, 10:50

Dro­ga na której ktoś cze­ka zaw­sze pro­wadzi do domu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2018, 12:38

"Zakłama­ni" pot­ra­fią oszu­kać na­wet swo­je od­bi­cie w lustrze. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 lutego 2018, 09:09

Życie człowieka przy­pomi­na" białą kar­tkę ",każdy przyj­dzie coś tam na­baz­grze na­wywi­ja baz­grołów jed­ni przy­niosą kred­ki na­malują piękną tęczę a są i ta­cy którzy sa­mym po­jawieniem się wtrącą człowieka w otchłań.
To za­leży od Ciebie to Ty wy­bierasz to two­je życie i jak so­bie je sam na­malu­jesz ta­ki wi­dok będziesz oglądał każde­go dnia! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 lutego 2018, 12:37
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz