kati75, teksty z listopada 2017 roku

41 tekstów z lis­to­pada 2017 ro­ku – auto­rem jest ka­ti75.

Obiet­ni­ca zo­bowiązu­je na długie la­ta,w tym cza­sie wiele może się wy­darzyć ,lecz słowo da­ne przy­jacielo­wi nig­dy nie tra­ci da­ty ważności. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2017, 08:54

Wspomnienie.

W sta­rej szufladzie
gdzieś na strychu
zna­lazłam twoją fotografię
pal­cem do­tykam twarzy
wspo­minam chwile
które za­tarł czas
uśmie­cham się
do tych dni
w dłoni trzy­mam
kar­tki od ciebie
i zaczy­nam tęsknić.
To niep­rawda że 
to co zos­tało
w moim sercu
znik­nie bezpowrotnie
chcę pamiętać
każde słowo
każdą łzę
mały skra­wek szczęścia
scho­wam do kieszeni
wy­ryta w duszy mo­ja miłość
nie odej­dzie w niepamięć. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 listopada 2017, 11:36

Blue*

Lu­bię wra­cać sercem
tam gdzie
zatęskniła dusza
kiedy za­tapiam
się w ciszy
myśli unoszą się
gdzieś w błękicie
nie płosz tej chwili
niech trwa
w kąci­ku smut­ku
pocze­kam na ciebie.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 listopada 2017, 10:42

***

W moim ser­cu
nag­le zab­rakło muzyki
sta­ra płyta prze­tarła się
fałszy­wym brzmieniem
twoich słów
ser­ce pa­mięta każdy ból
ran za­danych niezliczone
ban­daże krwawią
nie wróci daw­na radość
ani zaufanie
ob­leczo­ne cierpieniem
sa­mot­ność naj­większą karą
a stra­ta naj­bo­leśniej­szą porażką. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2017, 08:56

Sky***

Chciałam uchro­nić
ciebie znad przepaści
włas­nych lęków
chciałam la­tać z tobą
w przestworzach
oca­lić twoją duszę od zapomnienia
próbo­wałam ra­tować cię
resztka­mi bez­sensow­nej miłości
trzy­mać na niewidzial­nej nici
jed­nak to co zrobiłeś
poz­ba­wiło mnie skrzydeł
dziś już nie umiem latać. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 listopada 2017, 11:44

Axell*

Kas­kadą myśli
nie poukładanych
przy­biegnę do 
ciebie boso
od pro­gu rzucę się
w two­je ramiona
tyl­ko mnie nie upuść
w przes­trze­ni swoich rąk
po­całun­ka­mi wyczaruję
ci moją miłość
przy­tulę tak moc­no że
ta chwi­la będzie
nie porówny­wal­na z niczym
będzie naszym
początkiem bez końca. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 listopada 2017, 11:06

Miałeś dużo czasu*

Stoisz tu sam
z krwa­wiącym sercem
ktoś zab­rał ci miłość
wbił szty­let
w twoją duszę
Te­raz jes­teś już cieniem
sa­mego siebie
ot­chłanią swoich
czar­nych myśli
bez niej świat nie istnieje
tęskno­ta roz­ry­wa ci serce
bez­silność po­wodu­je
że płaczesz jak dziec­ko w kącie
los ok­rutny poz­ba­wił cię miłości
te­raz w samotności
na­dal szu­kasz
śladów jej istnienia. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 listopada 2017, 16:25

Łzy kształtują naszą duszę i chro­nią przed pustką. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 listopada 2017, 09:46

Wyznanie*

Kochać ciebie
w błęki­tach najpiękniejszych
skąpa­nych w słońcu
la­zurze twoich oczu.
Przy­tulać każdym
skraw­kiem ciała
każdą se­kundą
prag­nień zat­ra­cać się
w tobie.
Kochać każde­go
dnia
w chwi­lach zwątpienia
czuć od­dech twój
na moim ra­mieniu
być twoim dziś i 
sen­sem is­tnienia jutro. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 listopada 2017, 09:29

Żyjąc tyl­ko dla in­nych po drodze gu­bisz sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 listopada 2017, 10:05
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz