kati75, teksty z kwietnia 2018 roku

8 tekstów z kwiet­nia 2018 ro­ku – auto­rem jest ka­ti75.

Pomiędzy zmysłami

Uwiel­biał op­la­tać ją
ra­miona­mi jak bluszczem
za­tapiał swój wzrok
w jej mig­dałowych oczach


błądził po omacku
opuszka­mi palców
po ma­pie ciała
ak­sa­mit­nym uwielbieniem

de­likat­nie prze­suwał się
w wib­racje wpro­wadzał serce
tem­po miaro­we z każdym dotykiem
po­ruszało stru­ny duszy


bez­sze­les­tnie skra­dał ust ambrozję
spi­jał nek­tar miłości
wiel­bił każdy zakamarek
spoj­rze­niem kochał zachłannie


czuł każdym muśnięciem
jak za­tapia się w nim
otu­lała moc­nym uściskiem
grzeszyła bliskością

z czułych westchnień
zam­knięty­mi oczami
szep­ta­li swo­je imię
w uniesieniu chwili

Odtwórz  

erotyk
zebrał 10 fiszek • 30 kwietnia 2018, 09:19

W pamięci

Ile lat już żyję bez twoich rad?rozmów pro­wadzo­nych gdziekol­wiek i przy każdej okaz­ji?Mi­jają la­ta a pus­tka w ser­cu się nie za­pełnia,często mi się śnisz,a w nich uśmie­chasz się do mnie.
Tak bar­dzo mi [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 21 kwietnia 2018, 10:09

Mon amour *

Ma­lowa­ne słońcem
mo­je usta
roz­kwi­tają jak maki
na łące

przy­wołaj mo­je imię
a po­biegnę boso
przez łany zbóż

wiat­rem szep­nij do ucha
jak tęskni two­ja dusza

a mu­zyka mo­jego serca
będzie dla ciebie
dro­gow­ska­zem we mgle

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 kwietnia 2018, 12:11

Rain

Gir­landą wspom­nień
spa­dasz na mnie
jak wiosen­ny deszcz


krop­le spływają
jak kas­ka­da
niedo­powie­dzianych słów

miłością grasz
pre­ludium wios­ny
budząc do życia
sprag­nione do­tyku kwiaty

moknę na deszczu sama
w ocze­kiwa­niu
prze­siąkam pragnieniem
twoich ust

za­mykam oczy
by iść w nieznane
mając pod powiekami
twój obraz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 kwietnia 2018, 11:08

W poczekalni

Były tyl­ko dni których już nie liczył
i da­ty bez znaczenia
siadał jak zwyk­le przy sto­le
gdzie ra­zem ja­dali śniadanie

W daw­nej dziew­czy­nie
w uśmie­chu pro­mieni
blas­ku oczu błękitnych
szu­kał radości

Mus­kał twarz gdy spała tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2018, 09:16

Ostatnia nadzieja

Pat­rzył w niebo choć świat
wy­dawał mu się lepszym
w ser­cu czuł tyl­ko smu­tek i żal


nim zdołał od­wrócić wzrok
ziemia już nasiąkała
krwią niewinnych

nie powróci oj­ciec ani syn
mat­ki nie otulą ramieniem
umierających dzieci

ziemia pogrążona mrokiem
w niebie anioły
z piętnem cierpienia
cho­wają swo­je skrzydła przed złem

czy nim zgaśnie nadziei moc
następne­go dnia
otu­leni słońcem
po­witają no­wy lep­szy świat?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 kwietnia 2018, 11:16

Życie tak kruche niczym naj­droższy kryształ
w ułam­ku se­kun­dy rozbłys­ka mi­lionem światełek
by po­tem zgasnąć nim zdążyło Cię zachwy­cić


[*] Filipowi 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 4 kwietnia 2018, 11:39

W objęciach słońca

Nim gwiaz­dy
pob­ledną w twoich oczach
a świat kolorów
sza­rością przeniknie

daj oczom się nasycić
sza­firom błękitu
duszy odet­chnąć po­ran­nym słońcem
ser­cu wyb­rzmieć os­tatni nocturn
za­nim wzniesiesz
swe skrzydła ku niebu
owiej mnie swym zapachem
to co umarło
we mnie żywe


jak tęskno­ta która zaw­sze
będzie no­sić two­je imię


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 kwietnia 2018, 09:17
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz