kati75, teksty z czerwca 2018 roku

11 tekstów z czer­wca 2018 ro­ku – auto­rem jest ka­ti75.

One day

Kiedyś przyjdę
os­tatni raz
po­pat­rzę moimi
ocza­mi w zachwycie

kiedyś będę
ta­kim szep­tem wiatru
który będzie tulić
two­je policzki

ser­cem wtu­lonym w twoje
pro­mykiem słońca
gdy niebo zasnują
czar­ne chmury

będę żyła w cieple
two­jego serca
ono zaw­sze będzie
moim domem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 czerwca 2018, 09:39

Dla taty

Nie po­wiem Ci już tych słów ,ale myślę że zaw­sze to wie­działeś.Nau­czyłeś mnie jak mam pos­trze­gać świat,jak pat­rzeć na niego mając przy tym swo­je" ja "w za­nad­rzu.Jak nie ustępo­wać in­nym,jak wal­czyć o [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2018, 17:23

Świet­nie uda­wała wy­racho­waną zołzę
bez skru­pułów niszczyła wszys­tko wokół
nie umiała kochać ser­ce pok­rył lód

nie ot­wierała już drzwi
za który­mi cze­kała miłość 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 czerwca 2018, 13:45

Upadły

Nie pojmę tego
co dla mnie wybrałeś
ani tej dro­gi nie ma
co mi ka­załeś przejść

na wędrówkę po ka­mieniach
w spieko­cie życia
na bo­so iść

nie pod­niosłeś z kolan
łez zakazałeś
tyl­ko do przo­du
z mo­zołem ten wózek pchać

choć mo­je ciało cierpiało
dusza sta­wała się lekka
mnie wys­ta­wiono na próbę

ciebie odar­to ze skrzydeł
bo za bar­dzo uwie­rzyłeś w człowieka 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 czerwca 2018, 05:09

Zos­ta­wiasz śla­dy nad brze­giem wspomnień
morze ob­my­wa myślą zapomnienia
i tyl­ko ten szum fal zaklęty
w białej per­le cza­su

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 czerwca 2018, 08:51

W życiu jak na rin­gu dos­ta­jemy ciosy choć trzy­mamy gardę i wal­czy­my rozkłada nas cza­sem na łopatki.
Nie ważne ile ra­zy upa­dasz ale jak sil­ny powstaniesz! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2018, 08:32

Niezapomniany

Nie umiałeś
pożeg­nać się słowami
więc od­szedłeś w ciszy

na­dal w myślach jesteś
choć daw­no
ob­ra­zy wspomnień
za­tarł czas

nie zga­siłeś
wszys­tkich świec
w ciem­nościach stąpasz
na krawędzi moich snów

by ser­ca nie zbudzić
ono jed­nak wciąż bije
na­wet w tej pus­tce
po tobie


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 czerwca 2018, 04:24

W oceanie myśli fa­le wspomnień
od­bi­jają się od klep­sydry czasu
piasek trwo­ni chwi­le życia 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 7 czerwca 2018, 05:02

Przypływ

Nie od­wrócę się
by pat­rzeć jak odchodzisz
dziś pat­rzę w niebo
spo­koj­na jak nigdy

i choć la­zur przypomina
mi ko­lor twoich oczu
to nie ug­niesz mnie
przed tą miłością

da­lej brnę przed siebie
zos­ta­wiam tyl­ko ślad
na krawędzi twoich myśli

niech morze ob­my­je złe wspomnienia
a no­wy przypływ stat­ku nadziei
za­cumu­je na no­wym lądzie szczęścia

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 czerwca 2018, 04:58

W krop­lach deszczu
przebłys­ki słońca
ma­lują ko­lora­mi tęczy
pejzaż nieba

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 6 czerwca 2018, 15:13
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz