kati75

219 tekstów – auto­rem jest ka­ti75.

Morfeusz

Za­sypiam błogim snem kładziesz
mi miękkie po­duszki pod oczy
po­woli odpływam sta­tek widmo
wzbi­ja się wy­soko do chmur

dry­fuje po nieboskłonie w obecności
księżyca i mi­lionów gwiazd
dusza ula­tuje w przestworza
ser­ce za­miera na te ułam­ki se­kund
w cichym oddechu

sy­piesz mi na oczy pias­kiem zapomnienia
a po­tem mi­jasz jak sen
kruchością dnia się stajesz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 07:25

O jeden szept

Już tyl­ko cisza
po­między na­mi gra
w dłoniach przy­mykam tlące
jeszcze światełko nadziei

ser­ca po­gubiły rytm
fałszem brzmiący akord
od­bi­ja się od pus­tych ścian
jak be­zimien­ne echo wciąż wraca

myśli niecier­pli­we jeszcze błądzą
tęskno­ta wie­czny wędrowiec
szu­ka na­dal dro­gi we mgle
po dru­giej stro­nie twoich rąk

ty słyszysz lecz us­ta milczą
od­szedłeś o je­den szept za daleko
Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 07:10

Cza­sem anioł nas opuszcza bo w nas zwątpił
zos­ta­wia na pas­twę lo­su nie ob­chodzi go że tęsknisz
bez anioła trud­no żyć przyzwyczaił
nas do swoich bez­pie­cznych ramion
do swo­jej obec­ności
w przed­sion­ku zos­ta­wił nam
swo­je skrzydła tyl­ko to już nie to sa­mo .
Po co nam skrzydła sko­ro już nie pot­ra­fimy latać?
Odtwórz  

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2019, 09:32

Niedosyt

Bez­sze­les­tnie skra­dasz się jak kot
ona jeszcze śpi w poświacie księżyca
lu­bisz pat­rzeć na jej sa­tyno­we ciało
kiedy gwiaz­dy rozświet­lają jej włosy

naj­pierw gładzisz jej miękkie policzki
pal­cem prze­suwasz po ustach
ona uśmie­cha się mimowolnie
de­likat­nie budzisz ją pocałunkiem

jej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 12 stycznia 2019, 12:27

Za­kocha­nie i miłość dwie różne sprawy
sub­telną różnicę od­kry­wasz sam. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2019, 08:55

W krótkich chwi­lach uk­ry­te są se­kun­dy szczęścia
w duszy za­pisa­ne niewidzial­nym atramentem
pe­rełki kryształowej pajęczy­ny pragnień
tworzą ma­giczny ob­raz serca
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 stycznia 2019, 10:35

Całe życie wpa­jała dzieciom
by zła in­nym nie wyrządzali
kochała po­nad wszys­tko
nicze­go im nie żałowała
mieli ciepły dom z kominkiem
mar­ko­we ciu­chy z górnej półki
stu­dia opłaco­ne wyższe wykształcenia

dziś mat­ka cho­ra przy­kuta do łożka
o wodę pro­si lecz kranówkę dostaje
w zim­nej pie­rzy­nie do wie­czo­ra zostaje
łka cicho lecz te­go nikt nie widzi

sop­lem lo­du ser­ce się stało
dziś prag­nie tyl­ko śmierci
bo nic jej nie zostało 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 09:44

Bied­ny podzieli się os­tatnią kromką chleba
bo­gaty tyl­ko tym co mu zbywa! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 stycznia 2019, 08:25

Zi­ma jak ze snu sy­pie białym puchem
skrzące gwiaz­dki spa­dają z nieba
z wiat­rem wi­rują jak baletnice
po­między drze­wami tańczą walca
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 9 stycznia 2019, 09:23

Karmelowy

Ro­zeb­rałeś mnie ze słów
myśli ocierają się o siebie
niedom­knięte us­ta jeszcze śpią

wy­ruszasz szep­tem przed czas
mając pod po­wieka­mi mo­je ciało
oczy masz lek­ko przymknięte
zda­jesz się tyl­ko na zmysły

ty­le ścieżek mu­sisz przejść
by dreszczem od­na­leźć drogę

ciało top­nieje pod do­tykiem rąk
rozpływam się jak kar­mel w ustach
moc­no ra­miona­mi przywierasz

ba­lan­su­jemy na krawędzi zmysłów
po­konując szczy­ty naszych pragnień
Odtwórz  

erotyk
zebrał 7 fiszek • 8 stycznia 2019, 14:07
kati75

Jeśli pot­ra­fisz słowem po­ruszyć czy­jeś ser­ce spra­wić by zadrżało do­tykasz je­go duszy . Odtwórz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła! [Do tych wszystkich co umieszczają moje słowa na różnych blogach,tapetach i jeszcze różnie rozpowszechniają moje słowa nie podając mnie jako autorkę.Nie wyrażam na to zgody!!!]Należy się szanować nawzajem i nie można podpisywać się pod czymś jeśli nie jest się tego autorem!!!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Najlepsze ze wszystkich! – W nich od­najdu­je siebie

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:54yestem sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

wczoraj, 16:53yestem sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 09:32carolyna sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 09:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 08:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st O je­den szept

przedwczoraj, 08:46silvershadow sko­men­to­wał tek­st Morfeusz

przedwczoraj, 07:35kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co myśleć, [...]

przedwczoraj, 07:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

przedwczoraj, 07:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie wiesz co mówić, [...]

przedwczoraj, 07:25kati75 do­dał no­wy tek­st Morfeusz