kati75

137 tekstów – auto­rem jest ka­ti75.

Nieważne że ty­le nas dzieli choćby roz­stać się przyszło
wiem że i tak zos­ta­niesz w moim ser­cu na zawsze
bo kto raz dot­knie mo­jego ser­ca swoją duszą
tkwi w nim jak róża choć ma kol­ce jest piękna.
Odtwórz  

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 lutego 2018, 10:37

Ile dróg masz przed sobą?
Ty­le ile jes­teś w sta­nie przejść i dojść do miej­sc z których już nie chcesz wracać! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lutego 2018, 08:53

Wtu­lona jes­tem w two­je myśli
jeszcze drze­mie w nas ta miłość
spod mo­jego ser­ca wy­puszczam wiosnę 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 20 lutego 2018, 12:00

To nie szty­let prze­bija ser­ce
to słowa za­dają cios. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 20 lutego 2018, 10:15

Cienie*

Zmie­rzch pochłonął świt
nie poz­wa­la mu 
zabłysnąć blas­kiem słońca


za­pano­wała szarość
wszys­tko stra­ciło kolory
sza­leje sztorm
po­tar­ga­nych myśli
spo­wita ciszą pustka

roz­ry­wa na strzępy
po­tar­ga­ne już serce
ono już nie chce bić
chce zasnąć
i się nie obudzić.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 lutego 2018, 10:03

Mo­je szczęście jest tam gdzie do­biega me­lodia two­jej duszy
naszą blis­kość od­mie­rzam pul­so­met­rem serca. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2018, 11:25

Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się piękny widok
dos­trze­gasz to cze­go nie widzą inni. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2018, 10:50

Dro­ga na której ktoś cze­ka zaw­sze pro­wadzi do domu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2018, 12:38

"Zakłama­ni" pot­ra­fią oszu­kać na­wet swo­je od­bi­cie w lustrze. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 lutego 2018, 09:09

Życie człowieka przy­pomi­na" białą kar­tkę ",każdy przyj­dzie coś tam na­baz­grze na­wywi­ja baz­grołów jed­ni przy­niosą kred­ki na­malują piękną tęczę a są i ta­cy którzy sa­mym po­jawieniem się wtrącą człowieka w otchłań.
To za­leży od Ciebie to Ty wy­bierasz to two­je życie i jak so­bie je sam na­malu­jesz ta­ki wi­dok będziesz oglądał każde­go dnia! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 16 lutego 2018, 12:37
kati75

Przedstawiam swoje teksty w takiej formie jak czuje akurat moje serce!Nie nazywam tego co robię jakąś wielką sztuką,bo mam w sobie dosyć pokory. Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją dusze swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • Opowieści – Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zat­rzy­mują.

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 13:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

wczoraj, 09:15kati75 sko­men­to­wał tek­st Ile dróg masz przed [...]

wczoraj, 09:14kati75 sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

22 lutego 2018, 18:08batram sko­men­to­wał tek­st Ile dróg masz przed [...]

22 lutego 2018, 16:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

22 lutego 2018, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

22 lutego 2018, 11:31carolyna sko­men­to­wał tek­st Nieważne że ty­le nas [...]

22 lutego 2018, 10:47kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

22 lutego 2018, 10:37kati75 do­dał no­wy tek­st Nieważne że ty­le nas [...]

22 lutego 2018, 10:24carolyna sko­men­to­wał tek­st Ile dróg masz przed [...]