kati75

69 tekstów – auto­rem jest ka­ti75.

Posłaniec*

W po­nurej chacie
blis­ko okien
ob­le­pionych szronem
sie­dział smut­ny staruszek
zgra­białe palce
kreśliły kolejne
krzy­we litery
łzy ka­pały na 
mały skra­wek
sza­rego papieru.
Pi­sał list do nikogo
wspo­minał chwi­le
które za­tarł czas
bar­dzo chciał zat­rzy­mać
mo­men­ty szczęścia
lecz ok­rutna
śmierć już
trzy­mała go 
w swoich zim­nych ramionach
nag­le izba
stanęła w łunie
światła
to anioł skrzydlaty
otu­lił sta­ruszka swoim skrzydłem
po­pat­rzył tylko
i wyszeptał
to nie ko­niec twój
ale początek no­wej podróży. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 11:10

Nie ocze­kuj sza­cun­ku ,jeśli sam ni­kogo i nicze­go nie umiesz uszanować. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 08:55

Lepsze jutro*

Słońce wstało
za ok­nem śnieg
jeszcze tonę
w twoich dłoniach
pal­ce zap­la­tają
war­koczem two­je ramiona.
Przy tobie
top­nieje mo­ja niepewność
do­tyk ust
roz­krusza lód
mo­jego serca
obec­ność koi
lęk i obawy
w naszym małym świecie
każdy szept
był trze­potem motyla
każdy do­tyk
piórem feniksa
po­całun­ki od­dechem wulkanu
a miłość obiet­nicą jutra. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 09:52

En mi alma***

Cza­sem jestem
zmęczo­na tym życiem
między palcami
prze­ciekają najlepsze
chwi­le mo­jego istnienia.
Stoję sa­ma
wołam cię
resztka­mi sił
chcę dotknąć
twoich rąk
usłyszeć cichy
szept w słuchawce
chcę tam być
byś mógł
zam­knąć mnie
w swoich ramionach.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 grudnia 2017, 12:24

Memoria*

Jeszcze pamiętam
smak twoich słów
do­tyk dłoni
cichy szept
kocham cię
ty­siące motyli
fru­wających po całym ciele
kochające spojrzenie
sze­lest powiek
bi­cie serca
drgnienie ciszy .
Zat­rzy­maj w sercu
to co sta­nie się
dla ciebie
pięknym wspomnieniem
możesz nie pamiętać
mo­jego imienia
ani te­go kim byłam
pa­miętaj to jak żyłam
i jak kochałam. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 grudnia 2017, 09:16

Jed­nym spoj­rze­niem można prze­niknąć czyjąś duszę,ges­tem spra­wić by od­szu­kał to co daw­no utracił. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 grudnia 2017, 08:31

Miłość na­wet w ciem­ności uj­rzy światło. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2017, 12:19

Słodki listopad

Wiat­rem szeleszczącym
w liściach
krop­la­mi deszczu
stu­kający­mi o parapet
wołam cię
mi­liona­mi słów
krażący­mi w mo­jej krwi
tęsknię lawiną
po­całunków słodkich
jak ambrozja
pragnę do­tyku
pie­szczot tkliwych
twoich dłoni
mo­je ser­ce
prag­nie być wtulone
w słod­ki smak
twoich ust.
Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 grudnia 2017, 11:49

Maki

Poczuć szum traw
po­ranną rosą
zna­leźć się na łące
prze­suwać opuszka­mi palców
po czer­wieni maków
od­dychać lekkim
pod­muchem wiatru
prze­nikać pierwszymi
pro­myka­mi słonka
pod zamkniętymi
po­wieka­mi maluję
ob­raz sercem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 grudnia 2017, 08:47

Bliskość*

Szep­tem spragnionych
myśli do mnie mów
tęsknotę słów zostaw
na mych us­tach
otul ra­mieniem
jak ciepłym kocem
wtul się
w bi­cie mo­jego serca
kochaj i czuj
na ten mo­ment
to wystarczy. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 grudnia 2017, 12:39
kati75

Przedstawiam swoje teksty w takiej formie jak czuje akurat moje serce!Nie nazywam tego co robię jakąś wielką sztuką,bo mam w sobie dosyć pokory. Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [kati75] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
  • Corazon – wier­sze tkli­we prze­pełnione miłością

  • Lśnienie – Wier­sze ,które ujęły moją dusze swoim pięknem

  • Myśli  – Cy­taty coś war­te z prze­kazem,al­bo ta­kie co za­padają w pa­mięci

  • tristesse – wier­sze smut­ne ,tkli­we wzruszające pi­sane ser­cem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 07:41giulietka sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

dzisiaj, 00:03yestem sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

wczoraj, 23:40yestem sko­men­to­wał tek­st Nie ocze­kuj sza­cun­ku ,jeśli [...]

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

wczoraj, 12:05I.Anna sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

wczoraj, 11:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Posłaniec*

wczoraj, 11:10kati75 do­dał no­wy tek­st Posłaniec*

wczoraj, 09:27kati75 sko­men­to­wał tek­st En mi al­ma***

wczoraj, 09:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Memoria*

wczoraj, 09:15kati75 sko­men­to­wał tek­st Rozdaj chleb tyl­ko tym [...]